Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Doręczenie przez komornika w procesie sądowym


Opublikowano: 29 kwietnia 2020

Do niedawna w procesach sądowych obowiązywała zasada, że w przypadku nieodebrania przesyłki nadanej przez sąd przyjmowano, iż np. pozew został doręczony.

Od 07 listopada 2019 obowiązują inne przepisy w tym zakresie.

Artykuł 139 (1) par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, przewiduje, iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw,(z wyjątkami przewidzianymi innymi przepisami) , przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

W imieniu powoda doręczeniem zajmuje się obecnie komornik.

Co do zasady komornik powinien doręczyć do rąk własnych odbiorcy. Jednakże z uwagi na to, iż dłużnicy często celowo nie odbierają korespondencji przyjęto również inne rozwiązanie.

Jeżeli komornik poprzez wywiad ustali, iż dłużnik nadal przebywa pod wskazanym adresie i odnotuje to w protokole, może zostawić dla dłużnika awizo w skrzynce pocztowej.

Jeżeli komornik ustali, że adresat mieszka w danym miejscu i pozostawi mu awizo, lecz adresat nie uda się do kancelarii komornika i nie odbierze przesyłki, to sąd powinien uznać za skuteczne takie doręczenie