Loading...
 • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
 • Telefon: +48 667-601-401
 • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Kontakt

Kontakt

Adres

ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
02-777 Warszawa

Telefon

+48 667 601 401

E-mail

kancelaria@merito.waw.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria prawna MERITO

Radca prawny Maciej Osiewacz

Nr wpisu na listę radców prawnych WA-13223

Nr konta MBANK 64 1140 2004 0000 3202 4395 9254

Ubezpieczenie realizowane w ramach składki członkowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Odpowiemy jak najszybciej

Formularz kontaktowy

  Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (art. 13 RODO), informujemy iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria prawna Merito radca prawny Maciej Osiewacz, adres ul. Malinkowa 28, 05-500 Żabieniec, adres korespondencji elektronicznej: kancelaria@merito.waw.pl

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy lub danych przekazanych do kontaktu w ramach formularza.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa, do przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, chyba że przechowywanie danych po upływie tego okresu będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w poniższym zakresie:

  1. Imię i nazwisko
  2. Data urodzenia
  3. Adres zamieszkania
  4. Adres korespondencyjny
  5. PESEL
  6. Numer dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty lub inny dokument o podobnych charakterze)
  7. Obywatelstwo
  8. Adres e-mail
  9. Numer telefonu
  10. REGON
  11. Firma
  12. Numer rachunku bankowego
  13. inne wskazane w trakcie współpracy.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom takim jak:

  1. obsługa informatyczna administratora
  2. sądy i organy administracji, którym udostępnienie danych osobowych będzie niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z umowy lub bezpośrednio przepisów prawa
  3. urzędy administracji publicznej, w zakresie, w jakim wymagane jest to przepisami prawa.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że przechowywania danych będzie wymagane przez przepisy prawa lub w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia związane z przetwarzaniem powierzonych nam danych.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Jednocześnie w przypadku obowiązku prawnego Administratora, co do przetwarzania danych osobowych sprzeciw nie zostanie uwzględniony.