Loading...
 • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
 • Telefon: +48 667-601-401
 • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (art. 13 RODO), informujemy iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria prawna Merito radca prawny Maciej Osiewacz, adres ul. Malinkowa 28, 05-500 Żabieniec, adres korespondencji elektronicznej: kancelaria@merito.waw.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy lub danych przekazanych do kontaktu w ramach formularza.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa, do przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, chyba że przechowywanie danych po upływie tego okresu będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w poniższym zakresie:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres zamieszkania
 4. Adres korespondencyjny
 5. PESEL
 6. Numer dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty lub inny dokument o podobnych charakterze)
 7. Obywatelstwo
 8. Adres e-mail
 9. Numer telefonu
 10. REGON
 11. Firma
 12. Numer rachunku bankowego
 13. inne wskazane w trakcie współpracy.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom takim jak:

 1. obsługa informatyczna administratora
 2. sądy i organy administracji, którym udostępnienie danych osobowych będzie niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z umowy lub bezpośrednio przepisów prawa
 3. urzędy administracji publicznej, w zakresie, w jakim wymagane jest to przepisami prawa.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że przechowywania danych będzie wymagane przez przepisy prawa lub w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia związane z przetwarzaniem powierzonych nam danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Jednocześnie w przypadku obowiązku prawnego Administratora, co do przetwarzania danych osobowych sprzeciw nie zostanie uwzględniony.