Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Blog

Odstąpienie od umowy w przypadku Covid -19


Opublikowano: 7 maja 2020

Jakie regulacje obowiązują w przypadku konieczności zakończenia umowy z powodów obecnej epidemii?

Podstawowy podział w przypadku umów można przeprowadzić następująco:

  1. Umowy oparte na prawie prywatnym
  2. Umowy oparte na prawie publicznym

Ustawodawca nie przewidział dodatkowych regulacji dla wszystkich rodzajów kontraktów czyli nie przewidziano możliwości odstąpienia w przypadku umów opartych na zobowiązaniach cywilnoprawnych prywatnych. Tym samym w takim przypadku zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (art. 495) w zakresie możliwości zakończenia umów wzajemnych lub w oparciu o regulacje zapisane w samej umowie. Regulacje umowne zależne są od tego jak umówiły się strony w tym zakresie. Natomiast art. 495 stanowi, iż

§  1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
§  2. Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

Tym samym należy wykazać wpływ Covid -19 na wykonanie zobowiązania i jednocześnie możliwe jest skorzystanie z prawa do odstąpienia.

W przypadku zamówień publicznych ustawodawca poprzez wprowadzenie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zablokował możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli jedyną przyczyną jest stan epidemii. Co ciekawe ustawodawca nie wyłączył możliwości skorzystania z kodeksowego uprawnienia do niewykonania zobowiązania.

Art. 15 r ust. 5 wprowadził następującą okoliczność:

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.