Loading...
  • Adress: 02-777 Warszawa, ul. Szolc – Rogozińskiego 15/12
  • Telefon: +48 667-601-401
  • Email: kancelaria@merito.waw.pl

Koszty uzyskania przychodu a zawieszenie działalności gospodarczej

Koszty uzyskania przychodu a zawieszenie działalności gospodarczej

  • Time Frame Analiza prawna

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, z uwagi na różne zdarzenia może stanąć przed koniecznością zawieszenia jej prowadzenia. Według obecnych regulacji tj. art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zawiesić działalność można na okres od 30 dni do 2 lat. Moim zdaniem przepis ograniczający okres zawieszenia do 2 lat jest całkowicie niezrozumiały. Pojawiły się medialne informacje, iż w przygotowywanej konstytucji biznesu, przepis ten ma zostać zniesiony i tym samym zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie ograniczone w czasie.

Dla poruszanego zagadnienia kluczowe jest ust. 4 pkt 1 powyżej wskazanego art. 14a, który stanowi, iż w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Jak to bywa często w naszym ustawodawstwie, używane są pojęcia nieostre, które mogą sprawiać trudności interpretacyjne. W ramach interpretacji indywidualnej można uzyskać od administracji skarbowej odpowiedź, jaki rodzaj kosztów może zostać ujęty, jako służący do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Ale jest to czasochłonne i kosztowne.

W takim razie, jakie koszty można uznać jako niezbędne i w dalszej kolejności mogą być wprowadzone do ksiąg podatkowych?

Moim zdaniem takimi kosztami są poniesione na poczet zobowiązań, które w istocie prowadzą do zachowania określonych uprawnień zawodowych. W szczególności dotyczy to osób, które przynależą do różnego rodzaju samorządów zawodowych: prawnicy, lekarze, aptekarze, architekci itp. Tym samym koszty związane ze składkami wynikającymi z przynależności do tychże samorządów, czy też koszty związane z obowiązkowymi szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe. Dla przykładu radcowie prawni mają obowiązek zgromadzić 30 punktów szkoleniowych w trzy letnim okresie.

Do takich kosztów zaliczyć też trzeba obowiązkowe ubezpieczenia.

Cześć specjalistów od prawa podatkowego zalicza również inne koszty związane z zawieszoną działalnością gospodarczą, jako możliwe do uwzględnienia w księgach podatkowych. Do takich kosztów zaliczane są koszty związane z zawartymi umowami telekomunikacyjnymi, które muszą zachować swoją ciągłość. Dodać należy, iż taki koszt może z łatwością być uznany jako służący zabezpieczeniu czy zachowania przychodu. Ponadto uznaje się, iż pewne środki trwałe związane z działalnością np. toga prawnicza, kitel lekarski również może zostać nabyty w trakcie trwania zawieszenia. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, iż taka interpretacja, wskazana w ostatnim akapicie,  może być zakwestionowana przez organy administracji skarbowej.

Autor: Radca prawny Maciej Osiewacz